หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
     
 

สรุปมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

คลิกรายละเอียด


หนังสือราชการอื่นๆ ของท้องถิ่นหนองบัวลำภู
สรุปมติ ก.อบต. ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2557
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557
มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
แจ้ง อปท. รับเช็ค 23 ก.ค. 57
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 ก.ค. 57
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ภายใน 15 ก.ค.57)
แจ้ง อปท. รับเช็ค (8 ก.ค. 57)
เร่งรัดการรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปาระดับท้องถิ่นภายในวันที่ 9 ก.ค. 57
แจ้ง อปท.รับเช็ค (1 ก.ค. 57) เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท.
แจ้ง อปท.รับเช็ค (1 ก.ค. 57) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
การจัดทำคำของบประมาณ ปี๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือนำส่ง ถนนถ่ายโอนประจำปี 2557
ข้อมูลถนนถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตัวชี้วัดจังหวัด
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
แจ้ง อปท. รับเช็ค วันที่ 18 มิ.ย. 57
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0023.5/ว5046 ลว.3 มิ.ย. 57
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
แจ้ง อปท. รับเช็ค วันที่ 10 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 127)
สรุปมติ ก.อบต.นภ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 28 พ.ค. 57
ขออนุมัติไปราชการ (วันที่ 5-7 มิ.ย. 57)
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 กิจกรรมลานกีฬา
โครงการอบรมสัมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 2
เปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เฉพาะหน้า 2
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 พ.ค. 57
แจ้งรับเช็ค วันที่ 30 เม.ย. 57
แจ้ง อปท. รับเช็ค วันที่ 7 พ.ค. 57
การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.
สรุปมติ ก.อบต.นภ.ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เม.ย. 57
โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
ตารางฝึกอบรมการบูรณาการจัดทำแผน วันที่ 30 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 57
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น/ ศพด.อปท.ประจำปี 2557
โครงการฝึกอบรมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของ อปท. เพื่อเตรียมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ในปี 2558 ประจำปี 2557
โคร
ตารางฝึกอบรมโครงการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของ อปท.เพื่อเตรียมรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยน ในปี 2558 ประจำปี 2557
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
แจ้งการฝึกอบรมลูกเสือ
โครงการฝึกอบรมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของ อปท. เพื่อเตรียมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2557
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
     
img
   
     
    © สงวนลิขสิทธิ์ 2552  โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด    
img   img