หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
     
 

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรายละเอียด


หนังสือราชการอื่นๆ ของท้องถิ่นหนองบัวลำภู
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 8 เมษายน 2557
แจ้งการฝึกอบรมลูกเสือ
โครงการฝึกอบรมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของ อปท. เพื่อเตรียมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2557
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
สรุปมติ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2557 เพิ่มเติม
ขออนุมัติไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น
ตารางฝึกอบรมโครงการอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ รุ่น 2 และ 3
สรุปมติ ก.อบต.นภ. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
ตารางการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี 2557
การถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาโพธิการาม
รายงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3และ4
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภา อปท. ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้รับการเลือกตั้งในปี 2556-2557
การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2557
ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทยปี 2557
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ่ายโอน ปี 2557
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557
การขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรจังหวัดหนองบัวลำภู"
การเบิกจ่ายเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ปี 2557
แจ้งรับเช็คประเภทเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครููผู้ดูแลเด็ก ปี 2557
สรุปมติ ก.อบต.นภ. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ราย
แจ้งรับเช็คเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2557
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
มติ ก.อบต.นภ. ครั้งที่ 1/2557
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 ม.ค. 57
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 23 ธันวาคม 2556
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนบุคลากรถ่ายโอน
สรุปมติ ก.อบต.จ.นภ.ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ขอเชิญส่งผู้เข้าประกวดธิดากาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2557
แจ้งรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ)
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู
เชิญประชุมรับมอบนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติของ ผวจ.นภ.
การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. (ภายใน 25 พ.ย.56)
สรุปมติ ก.อบต.จ.นภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕ต
ขอความร่วมมือในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
แจ้งเลื่อนการประชุมรับมอบนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เร่งรัด)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
     
img
   
     
    © สงวนลิขสิทธิ์ 2552  โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด    
img   img