หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 
     
 

การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันตำแหน่ง ครูผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกรายละเอียด


หนังสือราชการอื่นๆ ของท้องถิ่นหนองบัวลำภู
แจ้อง อปท.รับเช็ค
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์เด็ก ของ อปท. ประจำปี 2557 งวดที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557)
รับเช็คเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
การสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
แจ้งรับเช็ค เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ม.35 แห่ง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แจ้งรับเช็ค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการประชุมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 ส.ค. 57
การชะลอการแต่งตัั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชี้แจงการบันทึกข้อมูลระบบ e-plan
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักฐานประกอบการสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม
คู่มือการปฏิบัติงาน (กระดาษทำการ) การตรวจสอบ วิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี การเงิน และการพัสดุ อปท.
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีาิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์
อนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินทางไปราชการ
แจ้งรับเช็ควันที่ 21 ส.ค. 57
เร่งรัดการกรอกแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
การใช้ประโยชน์จากยางพารา
การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บรายได้ในระบบ INFO
การเบิกค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก งวดที่ 1/2557
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเผยแพร่ราคากลาง และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557
แจ้งรับเช็ควันที่ 13 ส.ค. 57
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนฯ
แจ้งเลื่อนการประชุมปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
การประชุมเครือข่ายเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2557
ส่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต. ให้อำเภอ
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2557
แก้ไข มติ ก.อบต.จ.นภ. ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 29 ก.ค. 57
แจ้งรับเช็ค วันที ื30 ก.ค. 57
สรุปมติ ก.อบต. ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2557
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557
มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
แจ้ง อปท. รับเช็ค 23 ก.ค. 57
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 21 ก.ค. 57
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ภายใน 15 ก.ค.57)
แจ้ง อปท. รับเช็ค (8 ก.ค. 57)

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

 
     
img
   
     
    © สงวนลิขสิทธิ์ 2552  โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด    
img   img